Dự án

Tutor.vn

Ý nghĩa dự án :  Gia sư kèm tại nhà, Gia sư dậy Online luôn là một lĩnh vực đầu tư bền vững, xã hội càng hiện đại việc đầu tư cho học hàng càng nhiều. Tầm nhìn :  Mỗi khi muốn tìm gia sư… 

Luatsugioi.vn

Ý nghĩa dự án :  Khi tìm kiếm luật sư bất kỳ ai cũng mong muốn tìm kiếm một luật sư giỏi Tầm nhìn :  Mỗi khi tìm luật sư sẽ nghĩ đến luatsugioi.vn Lĩnh vực triển khai :  – Hãng luật – Cổng thông… 

Star.com.vn

Ý nghĩa dự án :  Star là ngôi sao, người nổi tiếng Tầm nhìn :  Mạng xã hội dành cho các người nổi tiếng kết nối với fan Lĩnh vực triển khai :  – Nội dung số – Đào tạo ngôi sao – Quảng bá… 

You cannot copy content of this page